Có 2 kết quả:

层楼 céng lóu層樓 céng lóu

1/2

céng lóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) multistoried building
(2) tower
(3) pagoda