Có 2 kết quả:

层峦 céng luán層巒 céng luán

1/2

céng luán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

range upon range of mountains