Có 2 kết quả:

层峦叠嶂 céng luán dié zhàng層巒疊嶂 céng luán dié zhàng

1/2

Từ điển Trung-Anh

range upon range of mountains (idiom)

Từ điển Trung-Anh

range upon range of mountains (idiom)