Có 2 kết quả:

层子 céng zi層子 céng zi

1/2

céng zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stratum

céng zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

stratum