Có 1 kết quả:

差分 chā fēn

1/1

chā fēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (math.) increment
(2) difference
(3) (engineering) differential