Có 2 kết quả:

叉尾太阳鸟 chā wěi tài yáng niǎo ㄔㄚ ㄨㄟˇ ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄋㄧㄠˇ叉尾太陽鳥 chā wěi tài yáng niǎo ㄔㄚ ㄨㄟˇ ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄋㄧㄠˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) fork-tailed sunbird (Aethopyga christinae)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) fork-tailed sunbird (Aethopyga christinae)