Có 2 kết quả:

差之毫厘,谬以千里 chā zhī háo lí , miù yǐ qiān lǐ差之毫釐,謬以千里 chā zhī háo lí , miù yǐ qiān lǐ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) the slightest difference leads to a huge error (idiom)
(2) a miss is as good as a mile

Từ điển Trung-Anh

(1) the slightest difference leads to a huge error (idiom)
(2) a miss is as good as a mile