Có 2 kết quả:

差之毫厘,失之千里 chā zhī háo lí , shī zhī qiān lǐ差之毫釐,失之千里 chā zhī háo lí , shī zhī qiān lǐ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) the slightest difference leads to a huge loss (idiom)
(2) a miss is as good as a mile

Từ điển Trung-Anh

(1) the slightest difference leads to a huge loss (idiom)
(2) a miss is as good as a mile