Có 2 kết quả:

奼女 chà nǚ姹女 chà nǚ

1/2

chà nǚ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) beautiful girl
(2) mercury

Một số bài thơ có sử dụng

chà nǚ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) beautiful girl
(2) mercury

Một số bài thơ có sử dụng