Có 2 kết quả:

奼女 chà nǚ ㄔㄚˋ 姹女 chà nǚ ㄔㄚˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) beautiful girl
(2) mercury

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Trung-Anh

(1) beautiful girl
(2) mercury

Một số bài thơ có sử dụng