Có 2 kết quả:

柴油发动机 chái yóu fā dòng jī柴油發動機 chái yóu fā dòng jī

1/2

Từ điển Trung-Anh

diesel engine

Từ điển Trung-Anh

diesel engine