Có 2 kết quả:

長毛象 cháng máo xiàng长毛象 cháng máo xiàng

1/2

Từ điển Trung-Anh

woolly mammoth

Từ điển Trung-Anh

woolly mammoth