Có 2 kết quả:

長夜漫漫 cháng yè màn màn长夜漫漫 cháng yè màn màn

1/2

Từ điển Trung-Anh

endless night (idiom); fig. long suffering

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Trung-Anh

endless night (idiom); fig. long suffering