Có 1 kết quả:

唱念 chàng niàn

1/1

chàng niàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to recite loudly
(2) to sing out