Có 1 kết quả:

唱喏 chàng nuò

1/1

chàng nuò [chàng rě]

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to answer respectfully "yes"