Có 1 kết quả:

唱喏 chàng rě

1/1

chàng rě [chàng nuò]

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (old) to bow and utter polite phrases
(2) to open the way (for a dignitary etc)