Có 1 kết quả:

抄本 chāo běn

1/1

chāo běn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bản sao chép tay, bản sao viết bằng tay

Từ điển Trung-Anh

handwritten copy