Có 1 kết quả:

抄查 chāo chá ㄔㄠ ㄔㄚˊ

1/1

chāo chá ㄔㄠ ㄔㄚˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to search and confiscate