Có 2 kết quả:

超导电性 chāo dǎo diàn xìng超導電性 chāo dǎo diàn xìng

1/2

Từ điển Trung-Anh

superconductivity (physics)

Từ điển Trung-Anh

superconductivity (physics)