Có 2 kết quả:

超額訂購 chāo é dìng gòu超额订购 chāo é dìng gòu

1/2

Từ điển Trung-Anh

to overbook

Từ điển Trung-Anh

to overbook