Có 2 kết quả:

超額配股權 chāo é pèi gǔ quán超额配股权 chāo é pèi gǔ quán

1/2

Từ điển Trung-Anh

an oversubscribed share

Từ điển Trung-Anh

an oversubscribed share