Có 2 kết quả:

超額認 chāo é rèn ㄔㄠ ㄖㄣˋ超额认 chāo é rèn ㄔㄠ ㄖㄣˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(a share issue is) oversubscribed

Từ điển Trung-Anh

(a share issue is) oversubscribed