Có 2 kết quả:

超綱 chāo gāng超纲 chāo gāng

1/2

chāo gāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

beyond the scope of the syllabus

chāo gāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

beyond the scope of the syllabus