Có 2 kết quả:

超敏反应 chāo mǐn fǎn yìng超敏反應 chāo mǐn fǎn yìng

1/2

Từ điển Trung-Anh

hypersensitivity

Từ điển Trung-Anh

hypersensitivity