Có 1 kết quả:

超速 chāo sù

1/1

chāo sù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to exceed the speed limit
(2) to speed
(3) high-speed