Có 2 kết quả:

超文本传输协定 chāo wén běn chuán shū xié dìng超文本傳輸協定 chāo wén běn chuán shū xié dìng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) hypertext transfer protocol
(2) HTTP

Từ điển Trung-Anh

(1) hypertext transfer protocol
(2) HTTP