Có 2 kết quả:

超新星剩余 chāo xīn xīng shèng yú超新星剩餘 chāo xīn xīng shèng yú

1/2

Từ điển Trung-Anh

supernova residue (a type of nebula)

Từ điển Trung-Anh

supernova residue (a type of nebula)