Có 2 kết quả:

朝拜圣山 cháo bài shèng shān朝拜聖山 cháo bài shèng shān

1/2

Từ điển Trung-Anh

a pilgrimage to a holy mountain

Từ điển Trung-Anh

a pilgrimage to a holy mountain