Có 1 kết quả:

吵吵嚷嚷 chǎo chǎo rǎng rǎng

1/1

chǎo chǎo rǎng rǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to make an (unnecessary) racket (idiom)