Có 1 kết quả:

撤除 chè chú

1/1

chè chú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to remove
(2) to dismantle