Có 2 kết quả:

陈醋 chén cù陳醋 chén cù

1/2

chén cù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mature vinegar

chén cù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mature vinegar