Có 2 kết quả:

沉积物 chén jī wù沉積物 chén jī wù

1/2

chén jī wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sediment

chén jī wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sediment