Có 2 kết quả:

陈旧 chén jiù陳舊 chén jiù

1/2

chén jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

old-fashioned