Có 1 kết quả:

辰砂 chén shā

1/1

chén shā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cinnabar