Có 1 kết quả:

沉邃 chén suì

1/1

chén suì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

deep and profound