Có 2 kết quả:

称谓 chēng wèi ㄔㄥ ㄨㄟˋ稱謂 chēng wèi ㄔㄥ ㄨㄟˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) title
(2) appellation
(3) form of address

Từ điển Trung-Anh

(1) title
(2) appellation
(3) form of address