Có 2 kết quả:

程控电话 chéng kòng diàn huà程控電話 chéng kòng diàn huà

1/2

Từ điển Trung-Anh

automatic telephone exchange

Từ điển Trung-Anh

automatic telephone exchange