Có 2 kết quả:

乘凉 chéng liáng乘涼 chéng liáng

1/2

chéng liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cool off in the shade