Có 2 kết quả:

橙皮果酱 chéng pí guǒ jiàng橙皮果醬 chéng pí guǒ jiàng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(orange) marmalade

Từ điển Trung-Anh

(orange) marmalade