Có 2 kết quả:

成事不足,敗事有餘 chéng shì bù zú , bài shì yǒu yú ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ ㄅㄞˋ ㄕˋ ㄧㄡˇ ㄩˊ成事不足,败事有余 chéng shì bù zú , bài shì yǒu yú ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ ㄅㄞˋ ㄕˋ ㄧㄡˇ ㄩˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) unable to accomplish anything but liable to spoil everything (idiom)
(2) unable to do anything right
(3) never make, but always mar

Từ điển Trung-Anh

(1) unable to accomplish anything but liable to spoil everything (idiom)
(2) unable to do anything right
(3) never make, but always mar