Có 2 kết quả:

程式管理员 chéng shì guǎn lǐ yuán程式管理員 chéng shì guǎn lǐ yuán

1/2

Từ điển Trung-Anh

program manager (Windows)

Từ điển Trung-Anh

program manager (Windows)