Có 2 kết quả:

城市依賴症 chéng shì yī lài zhèng ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄧ ㄌㄞˋ ㄓㄥˋ城市依赖症 chéng shì yī lài zhèng ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄧ ㄌㄞˋ ㄓㄥˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

"urban dependence disease" (sufferers are unwilling to give up city comforts and return to the countryside)

Từ điển Trung-Anh

"urban dependence disease" (sufferers are unwilling to give up city comforts and return to the countryside)