Có 2 kết quả:

程式語言 chéng shì yǔ yán程式语言 chéng shì yǔ yán

1/2

Từ điển phổ thông

ngôn ngữ lập trình máy tính

Từ điển Trung-Anh

programming language

Từ điển phổ thông

ngôn ngữ lập trình máy tính

Từ điển Trung-Anh

programming language