Có 1 kết quả:

成熟 chéng shú

1/1

chéng shú

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thành thục, làm quen

Từ điển Trung-Anh

(1) mature
(2) ripe
(3) to mature
(4) to ripen
(5) Taiwan pr. [cheng2 shou2]

Một số bài thơ có sử dụng