Có 2 kết quả:

程序库 chéng xù kù程序庫 chéng xù kù

1/2

chéng xù kù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

program library (computing)

chéng xù kù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

program library (computing)