Có 2 kết quả:

成災 chéng zāi ㄔㄥˊ ㄗㄞ成灾 chéng zāi ㄔㄥˊ ㄗㄞ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) disastrous
(2) to turn into a disaster

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Trung-Anh

(1) disastrous
(2) to turn into a disaster