Có 1 kết quả:

吃霸王餐 chī bà wáng cān

1/1

chī bà wáng cān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dine and dash
(2) to leave without paying