Có 1 kết quả:

吃霸王餐 chī bà wáng cān ㄔ ㄅㄚˋ ㄨㄤˊ ㄘㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to dine and dash
(2) to leave without paying