Có 2 kết quả:

吃飽撐著 chī bǎo chēng zhe吃饱撑着 chī bǎo chēng zhe

1/2

Từ điển Trung-Anh

having nothing better to do

Từ điển Trung-Anh

having nothing better to do