Có 2 kết quả:

吃不了兜着走 chī bu liǎo dōu zhe zǒu ㄔ ㄌㄧㄠˇ ㄉㄡ ㄗㄡˇ吃不了兜著走 chī bu liǎo dōu zhe zǒu ㄔ ㄌㄧㄠˇ ㄉㄡ ㄗㄡˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. if you can't eat it all, you'll have to take it home (idiom)
(2) fig. you'll have to take the consequences

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. if you can't eat it all, you'll have to take it home (idiom)
(2) fig. you'll have to take the consequences