Có 1 kết quả:

吃掉 chī diào

1/1

chī diào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to eat up
(2) to consume