Có 1 kết quả:

吃奶 chī nǎi

1/1

chī nǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to suck the breast (for milk)